Dizayn Sanat
alma eklimiz
1) �leti�im
�lk �ncelikle taraf�m�za web sitesi ihtiyac�n�z hakk�nda talebinizi iletiyorsunuz.

2) Toplant�
Firman�z ile belirlenen g�n ve saatte toplant� yap�l�p talepleriniz de�erlendiriliyor. Tasar�m ve site iskeleti ile alakal� firman�zdan ilgili bilgiler al�n�p en do�ru i�erik belirleniyor.

3) Demo
Toplant�da g�r���len bilgiler do�rultusunda demonuz haz�rlan�p firman�zdan onay� al�n�yor.

4) Yaz�l�m
Belirlenen do�rultuda sitenizin yaz�l�m� ve i�erik girme panelleri haz�rlan�p yay�nlanmaya haz�r hale getiriliyor.

5) Teslim
Sitenizin yay�nlanmas� ve sonras�nda sitenizin y�netim panel kullanma e�itimi veriliyor.

Dizayn Sanat Facebook Sayfas
Dizayn Sanat Twitter Sayfas
Dizayn Sanat Twitter Sayfas
Hzl letiim
Ad Soyad
:
E Mail
:

Mesaj
: